Những bài viết gây tranh luận – Phan Quỳnh Trâm

Một bài viết nhận định hay phê bình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau thường chỉ có giá trị khi có hai yếu tố; một: chống lại thói quen trong cảm nhận và suy nghĩ của người đọc và hai: có khả năng đúng. Những ý tưởng có khả năng đúng nhưng lại theo thói … Continue reading Những bài viết gây tranh luận – Phan Quỳnh Trâm