Lại ký ức | Memory, again – Jacques Roubaud

Xem tiểu sử của Jacques Roubaud ở đây Lại ký ức "Thơ là ký ức. Thơ là ký ức của ngôn ngữ. Thơ là ký ức của một ngôn ngữ đối với ai đó." "Ai đó là ai?" "Bạn. Thơ là ngôn ngữ của bạn là ký ức của ngôn ngữ của bạn trong bạn. … Continue reading Lại ký ức | Memory, again – Jacques Roubaud