Cho Chính Hắn| For Himself- Vladimír Holan

Xem tiểu sử Vladimír Holan ở đây  Cho Chính Hắn Có quá nhiều táo mà lại không có cây táo nào! Nhưng bây giờ, ở đây, táo cũng chẳng còn. Có quá nhiều đam mê mà lại không có tình yêu! Nhưng bây giờ, ở đây, không có kẻ nào chưa được rửa tội. Hồn … Continue reading Cho Chính Hắn| For Himself- Vladimír Holan