Người Bộ Hành | El Peatón |The Pedestrian – Jaime Sabines

 Xem tiểu sử Jaime Sabines NGƯỜI BỘ HÀNH Người ta nói, người ta đồn, người ta quả quyết,  trong những nơi hội họp  và những tiệc mừng, bởi ai đó hay bởi những người quen biết, Jaime Sabines là một nhà thơ lớn. Hay ít nhất cũng là một nhà thơ hay. Hay một nhà … Continue reading Người Bộ Hành | El Peatón |The Pedestrian – Jaime Sabines