Mỹ Học Của Sự Im Lặng | The Aesthetics of Silence | La Estética del Silencio – Phan Quỳnh Trâm

Thơ, là sự im lặng bên ngoài tầng 13 lúc 3 giờ chiều như bản nhạc John Cage bốn phút ba mươi ba giây mà tôi là đồng tác giả với những nốt quạ chấm đen trên những dòng kẻ điện những đám mây nằm ườn trên cao những tàng cây nứng gió phía dưới … Continue reading Mỹ Học Của Sự Im Lặng | The Aesthetics of Silence | La Estética del Silencio – Phan Quỳnh Trâm