Nâng ly lần cuối | The Final Toast |Último Brindis – Nicanor Parra

Nicanor Parra trong đám tang của Pablo Neruda, 1973. NICANOR PARRA (1914~) Sinh ngày 5 tháng 9 năm 1914 tại San Fabián de Alico, thuộc phía nam của Chile, Nicanor Parra là một tài năng rất đa diện và hiếm có. Ông là nhà vật lý học, nhà toán học và là một trong những … Continue reading Nâng ly lần cuối | The Final Toast |Último Brindis – Nicanor Parra

Sống | Living – Jamie Torres Bodet

JAIME TORRES BODET (1902-1974) Jaime Torres Bodet là một nhà ngọai giao, chính khách, nhà văn và nhà thơ nổi tiếng của Mexico. Ông từng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1943-46 và 1958-64), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1946-48), Tổng giám đốc của UNESCO (1948-1952), và Đại sứ Mexico tại Pháp (1955-1958). Ngày 13 … Continue reading Sống | Living – Jamie Torres Bodet

Tổ quốc| Country – Jaime Torres Bodet

JAIME TORRES BODET (1902-1974)   Jaime Torres Bodet là một nhà ngọai giao, chính khách, nhà văn và nhà thơ nổi tiếng của Mexico. Ông từng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1943-46 và 1958-64), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1946-48), Tổng giám đốc của UNESCO (1948-1952), và Đại sứ Mexico tại Pháp (1955-1958). Ngày … Continue reading Tổ quốc| Country – Jaime Torres Bodet